Skip to content
Tokyo Maki Sushi - Brampton

Order online for takeout: 110. Salmon Sashimi (2pcs) from Tokyo Maki Sushi - Brampton. Serving the best Japanese in Brampton, ON.